توجه داشته باشید شما فقط 1 مرتبه امکان ثبت اصلاحیه رایگان را دارید ، و از مرتبه دوم برای ثبت اصلاحیه میبایست از اصلاحیه تکرار اقدام و مبلغ 3.000 تومان پرداخت کنید .

اگر تا کنون برای آگهی خود اصلاحیه نزده اید از دکمه اصلاحیه اول ( رایگان ) و اگر اصلاحیه برای بار دوم به بعد است از دکمه اصلاحیه تکرار استفاده کنید .

عضویت برای آگهی دهندگان، اجباریست .

ثبت اصلاحیه